Classic Fried Rice & Bao Bun Combo | Chao Catering

Fried Rice Combo

  • Classic fried rice (GF)
  • Popular Bao Bun

Choice of:

Fried rice:
Bao bun:

Get special offers